I forskrift om brannforebygging står det at det skal være et tilgjengelig slukkeapparat i alle bygg. Forsikringsselskapene stiller, med sine vilkår, strengere krav enn lovverket gjør. For å være sikker på at du oppfyller vilkårene, anbefaler vi å ta en gjennomgang med ditt forsikringsselskap, da dette kan variere noe. Ved å sørge for å ha gode slukkeapparater med høy slokkeklasse lett tilgjengelig, legger man til rette for rask innsats dersom røykutvikling oppdages.

Manometer

Krav til selv slukkeapparatet

Det er krav til hvordan et brannslokningsapparat skal være utformet. I Norge skal kolben ha rød farge. Instruksen for bruk av apparatet skal være skrevet på norsk. Ta en vurdering av hvor og hvordan du oppbevarer slukkeapparatene dine. De skal henge lett synlig, og ikke gjemmes inne i et skap eller bak et forheng i en trapp. De skal heller ikke dekkes til med strikkede/heklede kleder. Grunnen til dette er at når apparatene henger godt synlig på lett tilgjengelige steder, kan man handle instinktivt uten å miste dyrebare sekunder ved å måtte lete etter slukkeutstyr. Standarden NS 3910 som beskriver ettersyn, kontroll og service av slokkeapparater skal følges.

Egenkontroll/Ettersyn av slokkeapparater og brannslanger

Du som eier har ansvar for ettersyn av dine slokkeapparater. Vi anbefaler at du sjekker slukkeapparatene dine minst 4 ganger i året. Hva legger vi i ettersyn/egenkontroll av slukkeapparater? Det er rett og slett og ta en enkel sjekk og inkluderer:

  • Er slokkeren plassert på riktig sted? - Kjenner alle som bor og arbeider på gården til dette stedet?
  • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er bruksanvisningen leselig og vender ut i rommet?
  • Er slokkeren uten synlige skader?
  • Står pilen/trykkindikatoren på det grønne feltet i manometeret?
  • Er sikringsplinten intakt og plombert?
  • Er datoen for kontroll eller service utgått? - Se etikett på slokkeren.
  • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
  • Pulverslokkere snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre at alt pulveret er løst.

Ekstern årlig kontroll

Alle slokkeapparater i næring, skal kontrolleres årlig av kompetent person med grønt sertifikat, jamfør forskrift om brannforebygging. I private bolighus er kravet hvert femte år. Vi i Norsk Landbruksrådgivning har kompetente personer med grønt sertifikat som kan utføre dette for deg.

Service av slukkeapparater

Det er apparatets produksjonsdato som er grunnlaget for apparatets alder. Datoen med mnd/år er preget inn i selve tanken på apparatet eller trykt på. Er brannslukkeapparatene mer enn 5 år på skum og 10 år på pulver skal det utføres en service. Et slikt apparat vil ikke kunne godkjennes ved en årlig kontroll. En service går ut på å demontere slukkeapparatet, sjekke alle delene, refylle pulver og trykksette på nytt. Etter en slik service vil skumapparatet få nye 5 år, pulverapparater 10 år.

Da ønsker jeg deg lykke til med det brannforebyggende arbeidet på din gård. Ta kontakt med en HMS-rådgiver dersom du har spørsmål rundt brannforebygging.

PFAS

Menneskeskapte stoffer med høyt innhold av fluor

Resirkulerte apparater

Felleskjøpet har nå inngått et samarbeid med Miljø Norge.