Hva er en SJA eller sikker jobb analyse?

SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner. Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene.

Med farer menes alle forhold og handlinger som kan føre til en uønsket hendelse, som igjen kan føre til skade på mennesker, miljø eller materielle verdier. Eksempler på slike farer er sammenstøt/påkjørsel, fallende gjenstand, konstruksjonssvikt, fall, støy, vibrasjon, brann, tunge løft/tunge materialer, arbeid i silo/oksygenmangel, bevegelige gjenstander/klemfare, støv, giftige stoffer, fare for elektriske støt.

Prosessen med å gjennomføre SJA er like viktig som å dokumentere resultatene av den da de som deltar i analysen, får økt bevissthet om de farene som knytter seg til det arbeidet de skal i gang med, og hva de som enkeltpersoner og gruppe kan gjøre for å unngå uønskede hendelser.

En sikker jobb analyse består av følgende 6 trinn:

1. Vurdere behov for en SJA

2. Planlegge analysen

3. Gjennomføre analysen

4. Få på plass og i gang de nødvendige tiltak

5. Gjøre jobben

6. Oppsummere lærepunkter som kan komme til nytte ved neste tilsvarende situasjon eller ved neste behov for SJA.

Når skal du gjennomføre en sikker jobb analyse?

Det er spesielt viktig å gjennomføre en SJA i følgende sammenhenger:

•Når arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer

•Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den

•Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen

•Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes

•Når forutsetningene er endret, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter

•Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Hvem bør delta i en sikker jobb analyse?

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal delta i gjennomføringen av SJA. I tillegg kan personell med spesiell fagkompetanse delta ved behov. Det skal være én ansvarlig for gjennomføringen av SJA som sørger for å avtale tidspunkt for SJA, at analysen og deltakelsen blir dokumentert, og at ansvaret for å iverksette tiltak blir fordelt.

Minst to av gruppens medlemmer bør være kjent med den aktuelle aktiviteten. Den enkeltes kunnskap om, og erfaring med hele eller deler av arbeidet, er viktige innspill til analysen. Det er derfor viktig at alle deltakerne bidrar aktivt i gjennomføringen av SJA.

Med et digitalt system som f.eks. Agrilogg kan du gjennomføre en SJA enkelt og trygt med en mal, og møte kravet om dokumentasjon.