Farlige stoffer kan forårsake mange forskjellige typer skader. Noen stoffer kan være kreftfremkallende, andre kan påvirke fruktbarhet eller forårsake fosterskader. I tillegg kan andre stoffer forårsake hjerneskade, skader på nervesystemet, astma eller hudproblemer. Skade forårsaket av farlige stoffer kan oppstå etter bare en enkelt eksponering eller etter opphopning av stoffer i kroppen over lang tid.

Det er tre måter kjemikalier kan gjøre skade på kroppen:

1. Ved at vi puster dem inn

2. Ved at vi får dem på huden

3. Ved at vi får dem i oss gjennom munnen.

I landbruket brukes det særlig mye plantevernmidler. Eksponering for plantevernmidler skjer særlig ved tilmåling, blanding, fylling av beholdere hvor midlene håndteres i konsentrert form, og man lett kan komme i kontakt med stoffene. Ellers skjer eksponering særlig under sprøyting, påføring av plantevernmidler, og ved rengjøring. Avdamping av plantevernmidler vil være høyere jo høyere temperatur det arbeides under.

Hva slags personlig verneutstyr som skal brukes

Det avhenger av hva slags plantevernmiddel som brukes, spredemetoder, og arbeidssituasjonen ellers. Den som arbeider med plantevernmidler må gjøre seg kjent med etikett og sikkerhetsdatablad før arbeidet starter og vite hvilket verneutstyr som må brukes, eksempelvis:

  1. Åndedrettsvern - når det er fare for å få i seg dråper, gass og damp fra plantevernmiddelet gjennom lufta en puster inn.
  2. Hansker (mange kjemikalier kan tas opp gjennom huden).
  3. Øyevern – særlig mot utilsiktet sprut, damp og aerosoldannelse. Øyeskylleflaske er en nødvendig forsikring å ha med seg ved tilmåling og blanding av plantevernmidler.

Tiltak for å redusere risiko:

  1. Erstatt farlige stoffer og prosesser med stoffer og/eller prosesser som er mindre farlige.
  2. Reduser eksponeringen ved tekniske tiltak (ventilasjon, innkapsling/lukking av prosesser).
  3. Legg opp og organiser arbeidet slik at færrest mulig blir eksponert.
  4. Som en siste utvei: Bruk personlig verneutstyr.

Kjemikalieforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift...