HMS

Sikkerhet ved dyppluting av halm

03.09.2018 (Oppdatert: 03.09.2018)

Etter årets tørkesommer er det aktuelt å dypplute halm med Kaustisk Soda (Natriumhydroksid.) Kaustisk soda er sterkt etsende. Det bør derfor tas forhåndsregler ved håndtering for å unngå skader.

Etseskader etter kontakt med kaustisk soda

Unngå håndtering som fører til støvdannelse og unngå enhver kontakt med kjemikalie. Sørg for god ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Kontakt med Kaustisk Soda kan gi varige vevsskader.


Åndedrettsvern
Ved utilstrekkelig ventilasjon og støvdannelse brukes støvmaske med filter P2. Ved aerosoldannelse bruk kombinasjonsfilter gass/støv, B/P2.


Hånd- og hudvern
Bruk hansker av motstandsdyktig materiale feks. Neopren. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.


Øyevern
Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm.


Førstehjelp
Får man stoffet i øynene eller på hud, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt
lege. Mulighet for nøddusj og øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.


Lagring
Lagres tørt og i lukkede beholdere. Lagres adskilt fra syrer. Oppbevares i
originalemballasjen. Kaustisk Soda reagerer kraftig med vann.
Ved søl av lutløsning blir underlaget veldig glatt.


Blanding av kaustisk soda i vann
Det utvikles mye varme og etsende damp ved utblanding av lut. Vær ekstremt forsiktig og bruk verneutstyr som beskrevet ovenfor.


Tenk forebyggende
Vurder de aktuelle arbeidsforholdene på egen gård før arbeidet starter og gjør de tiltakene som skal til for at arbeidet skal foregå trygt for bonde og gårdens øvrige beboere.


ola.fiskvik@nlr.no

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.