HMS

Sikkert arbeid i høyden

19.05.2017 (Oppdatert: 19.05.2017)

Arbeid i høyden skal alltid skje på en sikker og forsvarlig måte.

Dette stillaset tilfredsstiller få, om noen, av de kravene som stilles når man skal arbeide i høyden. FOTO: NLR arkiv

Skrevet av:
Nina Mellem Tronbøl, yrkeshygieniker SALUTIS HMS AS

 

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på slikt arbeid kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift). Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene. Derfor er det viktig at arbeidsgiver gjør nødvendige vurderinger av fallrisiko, og enten gjennomfører tiltak for å redusere fallrisiko eller sørger for utstyr som begrenser skader ved fall 

Hvis risikovurderingen viser at arbeidet kan utføres uten at noen må arbeide i høyden, så bør det gjøres. Hvis vurderingen derimot viser at det ikke finnes noe alternativ til å arbeide i høyden, må arbeidet planlegges og organiseres slik at sikkerheten ivaretas. Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau, og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr. 

Bruk av stilas

For stillas er det et firedelt krav til opplæring for at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering og kontroll av stillas.

Høyde på øverste stillasegulv Krav til opplæring Kvalifisert opplæring
Inntil to meter Arbeidstaker skal ha opplæring i det aktuelle stillaset. Her stilles det ingen timekrav.
All opplæring skal være under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring er å anse som kvalifisert for stillas i den angitte høydekategori. 


Fra to meter til fem meter Arbeidstaker skal ha 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse.
Fra fem meter og inntil ni meter Arbeidstaker skal ha 15 timer teoretisk opplæring og 15 timers praktisk øvelse. 
Fra ni meter Arbeidstaker skal ha 36 timer teoretisk opplæring og deretter 72 timers opplæring.

 

I tillegg er det følgende retningslinjer for bruk av stillas:

 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset. 
 • Fundamentering: Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen. 
 • Adkomst: Stillaset må ha en sikker adkomst. 
 • Skilting: Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om det ikke er tillatt å bruke. 
 • Forankring: Stillas som ikke er konstruert for frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringen må dimensjoneres for/til belastningene stillaset utsettes for. Forankring skal prøves med 20 prosent høyere belastning enn de beregnes for. 
 • Stillasgulv: Gulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre. 

 

Rekkverk

Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m. 

Rekkverk skal være minimum 1 meter og tåle vanlig belastning gjeldende for rekkverk.

 

Bruk av personløfter (lift)

Ved bruk av personløfter skal brukeren ha dokumentert opplæring. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og bruksanvisning. Arbeidsgiver skal sørge for at sakkyndig kontroll av personløfteren dokumenteres 

Arbeidstilsynet har gitt ut en egen publikasjon om Sikker bruk av personløftere. 

 

Bruk av stige

 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr, fordi risikoen er liten og
  • bruken av stigen er kortvarig, eller
  • forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver
 • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk.
 • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skla stigen festes i toppen eller sikres på annen måte. 
 • Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt. 
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen. 
 • Når en stige skal brukes som adkomst, skal den alltid sikres i toppen. 
 • Det stilles krav til at anliggende stiger skla sikres før bruk, uansett høyde. 
 • Det skal ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn 4 meter. 

 

Midlertidig arbeid

For midlertidige arbeider tillates det at det benyttes personlig fallsikringsutstyr som eneste sikring, men for at arbeidet skal kunne betegnes som midlertidig må følgende kriterier oppfylles:

 • at arbeidet bare innebærer inspeksjon, mindre reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid
 • at det ikke er oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg
 • at totalt arbeidsomfang ikke overstiger 4 timeverk
 • at det framgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte

 

Fallsikringsutstyr

Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid kan personlig verneutstyr benyttes. Dersom det er fare for fall fra høyde, skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes. 

Alt personlig fallsikringsutstyr skal være i henhold til gjeldende standarder. En forutsetning for å kunne benytte personlig fallsikringsutstyr er at det finnes forankringspunkt. Forholdene vedrørende fallsikringsanordning skal fremkomme av risikovurderingen.

 • Valg av seletøy er viktig med tanke på hvilken jobb som skal utføres. Det finnes seler med forankringspunkt på bryst og rygg, samt innfestingspunkt på mage og/eller på et integrert støttebelte.
 • Enkel fallsikringssele er godkjent til arbeid i høyden, der man har behov for et enkelt oppfangigssystem. Selen har forankringspunkt på rygg og bryst. Arbeid i stiger og tak er vanlige bruksområder. 
 • Fallsikringssele med integrert støttebelte er godkjent for arbeid hvor det er behov for arbeidsposisjonering. Et støttebelte brukt alene er imidlertid ikke godkjent til bruk for fallsikring. Arbeid i stolper og master er eksempler på bruksområder. 
 • En teknisk sele er hovedsakelig godkjent for arbeid der brukeren henger fritt i tau, eksempelvis teknisk tilkomst (industriell klatring) eller redning. 

Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll hver 12. måned. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.